హృదయాంతరాలలొ నిండిన ప్రేమనడుగు?

నీ ప్రేమజ్యోతి కోసం వెతికే నా కళ్లగురించి,

రగిలి పొతున్న నా మనసునడుగు?

వెన్నెల కన్న చల్లనైన నీ అనురాగంకోసం వెతికే నా ప్రేమగురించి,

నీ వాడి(వేడి) చూపులలొ కాలిపొతున్న నా హృదయాన్నడుగు?

ప్రతిక్షణం నీవెంటనడిచే నా నీడ గురించి.

ఆగని నా కన్నీటినడుగు?

నీ ప్రేమసముద్రాన్ని నింపుకున్న నా మనసుగురించి,

నువ్వు రోజు తిరిగే దారినడుగు?

నీవెనక నడిచే నీతోడు (నా) గురించి

చివరికి నన్ను వెతికే నీ కళ్ళనడుగు?

నీ మనసులొ నాపై పెంచుకన్న ప్రేమగురించి.

1 comments:

Anonymous said...

goodone nice

Post a Comment