ఆకాశంలొ నుండి ఒక నక్షత్రం నేలపైకి వచ్చిన రోజు,

నిండుచంద్రుడి పండువెన్నెల భువిని చేరిన రోజు,

హరివిల్లు ఆకాశానికి రంగులిచ్చిన రోజు,

మేఘాలు ఆనందంతో చిరిజల్లులు కురిపించిన రోజు,

మంచు బిందువులు మనసుని తడుపుతున్న రోజు,

కోకిలా గొంతు విప్పిన రోజు,

పాటకి నెమలి నాట్యం చేసిన రోజు,

ఆనందాలు, అందాలు ఒక్కసారిగా వచ్చిన రోజు,

ఆదే అదే నీ పుట్టిన రోజు.

నా కోసం ఒక నేస్తం పుట్టిన రోజు,

స్నేహానికి ప్రాణమిచ్చే నా నేస్తం పుట్టినరోజు,

ముందుగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నేస్తమా.

0 comments:

Post a Comment